Algemene voorwaarden 2023

 

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, leverancier is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren, tenzij anders vermeld.

De betrekking tussen de leverancier en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door onderhavige verkoopsvoorwaarden.

In geval van facturatie geldt deze factuur als bewijs van geleverde diensten voor een bepaalde periode en zijn bijgevolg niet meer onomkeerbaar.

De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. In geval van offerte geldt deze als contract, en is ze zodoende, na ondertekening door de klant, bindend voor hem in alle opzichten.

Al onze prijzen zijn steeds in Euro en exclusief BTW en transportkosten.

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen, en bijhorende factuur, volledig aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar binnen 8 dagen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50,00 EUR en een intrest van 15% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. Het betalen d. m. v. wissels doet geen afbreuk van deze clausules. De leverancier mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe geleverde en gefactureerde werk plaatsvindt.

De opdrachtgever, voor creatie van een website, is verplicht de inhoud van de website onmiddellijk na te zien bij levering op eender welke datahouder. Eventuele klachten dienen door de koper binnen de 8 dagen na ontvangst van deze data per aangetekend schrijven aan de ontwerper gemeld te worden, bij gebreke van deze melding vervallen alle verantwoordelijkheden, aangegaan door de leverancier/ontwerper. Alleen de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens van het materiaal dat ter beschikking van de leverancier gesteld wordt.

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d. i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000 EUR of meer.

Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst en vergoeding aan de leverancier, voor 50% van het totale offertebedrag, die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, specifieke software, zelf ontwikkelde broncode, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie of gebruik moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken. Het auteursrecht of de licentie heeft geen territoriale beperkingen, noch beperkingen qua tijd.

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde.

Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat. Bij ontwikkeling van een website kan de opdrachtgever zich niet verzetten tegen de vermelding van de naam van de leverancier op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de website van de leverancier. De leverancier mag te allen tijde de naam van de opdrachtgever vermelden in een referentielijst of portfolio van realisaties. Deze lijst of portfolio kan een commercieel doel dienen of ter informatie aan derden worden gegeven.

Indien elektronische communicatie tussen de leverancier en de opdrachtgever plaatsvindt, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bes tanden, enz. …) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikels 12 en 13. En anderzijds, wanneer de productieelementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef zoals een laser uitprint. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan is de leverancier in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product.

De leveringstermijn vermeld in de offerte is louter indicatief en zeker niet bindend. Indien vertraging is ontstaan door toedoen van de leverancier, is deze slechts verplicht de werken uit te voeren binnen een redelijke en normale werkingstermijn. Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken van overmacht die de overeengekomen afspraken zouden belemmeren worden beschouwd als gevallen van overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten zonder dat de koper zijn order mag vernietigen of een schadevergoeding eisen.

De gegevens, al dan niet volledig afgewerkt,blijven steeds eigendom van de leverancier, tot ontvangst van volledige betaling. De leverancier heeft derhalve het recht alle maatregelen te nemen die hij nuttig acht om zijn eigendomsrecht te beschermen op kosten van de opdrachtgever.

Bij hosting en/of registratie van een domeinnaam geeft de opdrachtgever toestemming aan de leverancier om zijn handelsnaam te reserveren als domeinnaam op het internet en deze te gebruiken in uitwerking van de door hem bestelde websites.

Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

De leverancier kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief off line te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd.

De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de leverancier hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz. ) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld. Hostings en/of registraties dienen minstens 2 maand voor afloop van hun termijn aangetekend opgezegd te worden. Bij verandering van provider, door de opdrachtgever, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe betrokken partij beschikt over de nodige software om de site goed te laten functioneren.

De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers , machinebreuk, informatica virus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie enbeperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Problemen met een provider, server of leverancier aan Bruiz BV kunnen niet verhaald worden op Bruiz BV zelf, deze kwesties worden eveneens beschouwd als gevallen van overmacht.

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige filmen en/of beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers . De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d. w. z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Eventuele geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Turnhout. In geval van niet-betaling kan Bruiz BV zich steeds beroepen op de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Scroll to Top